Basketbalová akademie 2006

PROPOZICE NF

 

Úprava propozic

 

Pořadatel NF si vyhrazuje právo na provedení dodatečných doplnění či změn v těchto propozicích.Veškeré dodatečně provedené doplňky či změny, budou zveřejněny na webových stránkách www.ba.rete.cz.

 

I. ÚČASTNÍCI

 

Družstva se přihlásí odesláním závazné přihlášky a všech dalších náležitostí na adrese hlavního pořadatele NF nejpozději do 10:0015.4.2013.

Společně s přihláškou dodá účastník:

1)      Logo klubu (JPG)

2)      Fotografii týmu

3)      Představení teamu a klubu (docx)

V případě nedodání přihlášky a dalších náležitostí do stanoveného termínu, uvedených v těchto propozicích, nebude družstvo zařazeno mezi účastníky NF!!!

 

II. PŘEDPIS

 

Hraje se podle Pravidel minibasketbalu platných od 1.9.2005.Národní finále v minibasketbalu je mistrovská soutěž podle SŘB, čl. 3, odst. 2, odrážky 1-3 avztahuje se na ně SŘB. Družstvo uvedené v Rozpise NF a rozlosování jako první má povinnostnastoupit v bílých / světlých / dresech, družstvo uvedené jako 2. nastupuje v tmavých dresech,pokud nedojde k dohodě družstev.

 

III. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA

 

Všeobecné podmínky pro start družstev v turnaji

 

Družstva startují na jednu soupisku pro sezónu 2012/2013 potvrzenou oblastním pracovištěm  ČBF, hráči startují na licenční průkazy ČBF. Startovat mohou všichni hráči uvedení na soupisce družstva, kteří jsou k datu soutěže registrováni za oddíl nebo do něj mají pro sezónu 2012/2013 povoleno hostování. Platnost licenčních průkazů vyznačená do 15.5.2013 a to včetně hostujících a zahraničních hráčů, se pro konání turnaje automaticky prodlužuje, bez nutnosti vyznačení této skutečnosti v licenčním průkazu. Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje a)cestovní pasy, případně originályči úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů, b) licence c) soupisku družstva apředloží je k nahlédnutí delegátovi ČAMB. Prezentace družstev proběhne 2.5.2013 od 10:00 do 14:00 v kanceláři pořadatele v hale Pod Lipou, kde účastníci uhradí startovní poplatek a objednané pobytové balíčky. Kontrolu náležitostí provede delegát před prvním utkáním družstva v turnaji. V případě zjištění startu staršího hráče je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a je okamžitě vyloučen z NF. Start povolennejvýše dvou zahraničních hráčů s platnou licencí v jednom družstvu.

 

 Počet hráčů družstva pro start na NF

 

Pro start na NF je počet hráčů jednoho družstva omezen na 18, počet členů doprovodu na 4.

 

IV. NÁMITKY, PROTESTY

 

Viz čl. 40 SŘB. Lze podat soutěžní komisi turnaje do 60 min. po skončení utkání se vkladem 500,- Kč. Soutěžní komise rozhodne na místě.

 

V. ŘÍDÍCÍ KOMISE TURNAJE

 

Řídí turnaj v čele s delegátem ČAMB. Dalšími členy jsou hlavní rozhodčí turnaje a zástupce pořadatele.

 

VI. FINANČNÍ PODMÍNKY

 

Zúčastněná družstva uhradí pořadateli jednotný poplatek za start na turnaji ve výši 1.200,- Kč. Družstva přihlášená nad počet 12 účastníků zaplatí v rámci startovného sníženou dotaci ČBF (1.200,- Kč), kterou ČBF neposkytuje (celkem tedy 2.400,- Kč).

Jedná se o družstva:

Skupina A:   2.VČ                Skupina D:   2.JČ

2.ZČ

2.PH

 

PROPOZICE NF.pdf


Basketbalová akademie 2006, Na Kolečku 2422, Roudnice nad Labem 413 01, IČ: 270 34 437, Vedení akademie - telefon: 777 237 909